This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Rastergenerátor


Rejstřík


Bod za bodem – modul generátoru rastrů

O základních principech rastrování jsme již něco psali v kapitole Základy. Postup je vždycky stejný: různé intenzity se převádějí na různě veliké rastrové body. Podle rozlišení lze tisknout jemnější nebo hrubší obrázky. Zde popisovaným rastrovým modulem můžete určit, pro které části dokumentu budou nastavení rastru platit. Calamus přitom vychází z hierarchického principu: Nejprve platí pro celý dokument stejný (event. Přednastavený) rastr. Pokud se jedná o předlohu, která se tiskně jenom černobíle, pak jde o jen jeden rastr. U barevných dokumentů se musí různé výtažky tisknout různými rastry, aby nedošlo k nepěknému moaré (viz Základy). Kromě toho můžete ale i každé stránce a dokonce každému rámečku přiřadit vlastní rastr. Stránky nebo rámečky, které nemají vlastní rastr se rastrují podle předpisu pro celý dokument.

Rastrgenerátor vypočítává všechny potřebné rastry v reálném čase během výstavby stránky. Normálně to jde tak rychle, že si toho ani nevšimnete, jen u větších rastrů se dá čas výpočtu poznat (viz dále). Všeobecná filozofie Calamusu – WYSIWYG, se za jistých okolností dá použít i k zobrazení rastrových bodů: Uživatel pak vidí dokument přesně tak, jak se později vytiskne na papír, i když díky rozdílnému rozlišení obrazovky a tiskárny to je možné jen omezeně. Pokud si nastavíte zvětšení Tiskárna 1:1. Pak vidíte body přesně tak, jak budou na tiskárně nebo filmu. Zobrazení rastrů je možné jen v určitých režimech. Černobílé rastry jsou vidět v pokud jede Calamus v černobílém režimu, barevné když je spuštěn na 16 barev. Tyto režimy jsou možné na originálním hardware Atari, nebo na v MagicMacu. SL Winpack umožňuje jen 256 barev a true color. Z těchto režimů lze zobrazit rastrové body šedotónových obrázků v režimu WinPacku 256 barev, když je pro obrazovkové zobrazení v Calamusu modulem Přepínač barva – šedá (viz oddíl Moduly celosystémové, přepínání monitorů) zvoleno 256 barev.

Mnoho laserových tiskáren a všechny osvitovky jsou schopné díky zaostřovacím systémům a dkvalitním nosným materiálům zobrazovat rastrové body optimálně a odlišovat je od sebe. Proto se obecně nestává, že by se pixly vynechaly nebo slisly do sebe. Při pozdějším tisku je to ale jinak: Zde se pracuje s tekutou barvo, která může díky svým fyzikálním vlastnostem vyvolávat nepříjemné efekty: zejména její (nezbytné) povrchové napětí způsobuje, že se dvě vedle sebe ležící místa smíchávají podobně, jako splynou dvě kapky vody, je–li vzdálenost mezi nimi dostatečně malá. Kromě toho vznikají ze stejného důvodu potíže s tiskem příliš malých bodů, řádově okolo 1/100 mm. Proto byste měli nastavit gradační křivky svých obrázků tak, aby se na okrajích zplošťovaly. I když to vypadá, jakoby se snižoval kontrast: díky popsaným efektům dosáhnete jenom tak tisku všech stupňů intenzity.

Rastrovým generátorem můžete nastavit tvar, úhel a šířku (frekvenci) výstupních rastrů. Vyvolejte rastrgenerátor odpovídající ikonou buď v modulu Stránky a vrstvy, nebo v tiskovém dialogu. Protože tento modul nemá vlastní ikonu v modulové liště, dá se vyvolat jen takto.

Nejprve uvidíte tento formulář, ve kterém určíte, jestli bude nastavovaný rastr platit pro právě zvolený rámeček, zobrazenou (dvoj)stránku nebo pro celý dokument. Kromě toho tu můžete také smazat rastr dříve přiřazený stránce nebo rámečku:

Pokud je vybráno více rámečků nebo žádný, je ikona rámečku šedá a nelze ji volit. Totéž platí pro ikonu odstranění rastrů, pokud nemá rámeček nebo aktuální stránka zvláštní rastr.

Generátor RasterCache lze vyřadit, aby bylo možné použít v Calamusu vestavěný řízený rozklad (ideální pro inkoustové tiskárny):

Generátor rastrů se vyřadí stisknutím radiového tlačítka Vždy použít řízený rozklad, jinak se všeobecně použije rastrový generátor v případě, kdy je výstupní rozlišení vyšší než zadaná hodnota. Na obrázku dojde k řízenému rozkladu na laserové tiskárně při 600 dpi.

Současná verze rastrgenerátoru má možnost ukládat si rastry jednou použité k tisku do takzvané rastrové cache. Ta je automaticky založena jako soubor na disku. Je–li stejný rastr použit podruhé, rastergenerátor pozná, že ho už jednou vypočetl a neprovádí náročné výpočty znovu, místo toho použije vypočtený rastr odložený do cache. To je většinou podstatně rychlejší a při osvitu to může ušetřit dost času.

Soubor s vytvořenými rastry se ukládá do stejného adresáře jako standardní rastr (DEFAULT.CRI), který se automaticky načítá při startu programu. Tento soubor (RCACHE.INT) lze přirozeně i smazat. Tím se vzpomínky rastrgenerátoru ztratí. Při příštím tisku to trvá o něco déle.

Celý mechanismus se zapíná a vypíná tlačítkem vytvářet cache, takže můžete – pokud to opravdu chcete – nechat rastry vytvořit pokaždé úplně znovu. To se může hodit například když máte v dokumentu více různých nestandardních rastrů a nechcete aby se soubor RCACHE.INT příliš nezvětšil. Při současné kapacitě pevných disků to však nebude problém ani tak.

Tip: Virtuální paměť Calamusu by měla být při osvitu zapnuta, protože jinak zabírají objekty přídavného seznamu cache hlavní paměť. Pokud se virtuální paměť zapne, organizují se data dat, že v hlavní paměti jsou jen ta nejpoužívanější.

Když kliknete na ikonu ke zpracování rastrů, objeví se nový formulář:

Zde je popis jednotlivých funkcí tohoto dialogu:

Seznam rastrů
Nahoře je ve formuláři seznam (tiskových) barev, pro které lze měnit rastry. Tiskové barvy jsou normálně čtyři základní barvy azurová, purpurová, žlutá a černá a všechny v dokumentu použité přímé barvy. Přesnější vysvětlení k barevnému tisku najdete v kapitole Základy a v popisu separačního modulu. Zatímco v dokumentu je pro každou z těchto barev nastaven samostatný rastr (pro přímé barvy je jeden společný), můžete u jednotlivých stránek nebo rámečků změnit i jen jednu barvu. Samostatnými rastry pro jednotlivé rámečky je možné řešit potřebu odlišných rastrů při soutisku více přímých barev.
Zkreslení bodu
Hodnotou zkreslení bodu můžete dále ovlivnit tvar rastrového bodu. Může zde být hodnota 0 až 999, přičemž přesný tvar kruhu, trojúhelníku nebo čtverce je pouze při hodnotě 1. Čím více se hodnota vzdaluje od jedničky, tím více se bod prodlužuje a blíží se čáře, jak ukazuje obrázek:

Tvar bodu
V této oblasti najdete tři pole, kterými můžete určit základní tvar bodu. Normálně se používají rastry a kruhovým bodem, ale například pro hlubotisk se používá čtvercový bod. Pro zvláštní případy, například jednotlivé obrázky, lze použít i trojúhelník nebo čtverec.
Úhel rastru
V poli pod tímto údajem můžete určit úhel, ve kterém bude rastr tištěn a také šířku rastru. Požadované hodnoty sem prostě napíšete. Úhel určí, o jaký úhel se rastr otočí oproti dokumentu. U černobílých dokumentů je hodnota, kterou sem zapíšete podstatně méně kritická než u barevných dokumentů. Přesto byste neměli u jednobarevných dokumentů používat svislé úhly (0, 90, 180 nebo 270 stupňů), protože při nich lidské oko zvláště dobře vnímá rastrovou strukturu, a to je právě to, co nechceme. U barevných tiskovin má volba úhlů zásadní vliv na pozdější vzhled: Především nesmí být úhly všech barev stejné, ale musí být vzájemně natočeny teoreticky o 15 stupňů. Při zpracování na počítači nelze těchto tzv. iracionálních úhlů dosáhnout, lze se jim jen přiblížit. Proto je vývoj rastrů pro barevný tisk dosti náročný a vyžaduje mnoho pokusů. Doporučujeme použít rastry dodávané s Calamusem, nebo rastry se soupravy Datapack 7, které lze dokoupit zvlášť. Při použití neoptimalizovaných rastrů může dojít k moaré projevujícímu se barevnými vlnami resp. Kostičkami. Důvodem pro to je opět nikoliv zpracování v počítači, ale proces tisku: papír se v ofsetovém stroji natahuje a pracuje a proto dochází ke vzájemnému posunu rastů oproti sobě.
Šířka rastru
Šířka rastru závisí rozhodujícím způsobem na rozlišení výstupního zařízení a požadavcích na kvalitu. Základní údaje již byly uvedeny v kapitole Základy. Pro připomenutí: jedná se o počet rastrových bodů na centimetr (zkratka lpcm přitom znamená linek na centimetr, je to obvyklá jednotka v tiskařské branži. Kromě toho se používá také jednotka lpi, čili linek na palec, převodní poměr je 1:2,54). Tyto rastrové body se skládají z více pixelů výstupního zařízení.

Pod vstupním polem bude: pro úhel a šířku rastru najdete ještě pole s názvem je:. Tato pole vyžadují přesnější vysvětlení:

Z principiálních důvodů není bohužel možné s přijatelnou pamětí výpočetní náročností vytvořit jakýkoliv rastr s jakýmkoliv úhlem v každém rozlišení. Příčina je vysvětlena již v kapitole o základech zmíněných chybách zaokrouhlení. Iracionální čísla jako třeba 1/3 jednoduše nelze s 8 desetinnými čísly přesně zobrazit. Jiná jako je 1/2 jsou bez problému. V poli je: je vidět skutečná hodnota a porovnáním s hodnotou v poli bude: je vidět i momentální odchylka. Šipkami za oběma poli lze měnit počet iterací a tím i měnit velikost odchylky, přičmež pokaždé se vypočte nový rastr. Čím nižší odchylku nastavíte, tím větší bude rastrová buňka a tím pádem i spotřeba paměti a výpočetní výkon pro její výpočet. Příliš velké odchylky jsou ale také špatné, protože vytvořené rastry už pak mají málo společného s tím, který jsme chtěli.

Nakonec jsou v tomto formuláři ještě další informace, které ukazují velikost rastrové buňky a rozlišení výstupního zařízení. Čím větší je buňka, tím déle trvá její výpočet. Rozlišení výstupního zařízení je důležitá hodnota, která říká, na jaké rozlišení je rastr počítán. Pokud bychom totiž tiskli s jiným rozlišením, než na které je rastr určen, došlo by k moaré a výsledky by byly k nepotřebě. Můžete samozřejmě upravit hodnotu podle momentálního zařízení. V tom případě je nutné po napsání hodnot stisknout klávesu RETURN, která spustí nový výpočet rastru. Tisknete–li výtažky, je nutné upravit rozlišení u každé tiskové barvy. Takovéto experimenty si může dovolit jen odborník a proto doporučujeme používat pro čtyřbarvotisk jen ověřené a vyzkoušené rastry,

Pole Načíst a Uložit vám umožní načíst hotové rastry z disku, nebo tam výsledky své činnosti uložit. Po kliknutí na tato pole se vždy objeví selektor souborů, ve kterém zadáte nebo vyberete název souboru. Uložíte–li soubor pod názvem DEFAULT.CRI do adresáře modulů, načte se tento rastr při startu programu jako standard. S Calamusem se dodávají základní sady rastrů, které najdete v adresáři RASTRY. Název souboru je zpravidla odvozen od rozlišení, pro které je určen a od šířky rastru. Rastr 60 lpcm pro 2540 dpi se může například jmenovat 2540_60.CRI.

Poli [OK] a [Storno] formulář opustíte jak je běžně zvykem. Povšimněte si, že kliknutím na [Storno] se zahodí všechny změny, včetně změn i v jiných výtažcích.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/