This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahChybové hlášky CalamusuRejstřík
  Calamus 2015 Rejstřík

Glosář

V tomto oddíle jsou vysvětleny některé odborné výrazy vyskytují se v odborné řeči sazečů a počítačového světa. Nejedná se přitom o definitivní a vyčerpávající definice. Tento souhrn také není v žádném případě úplný, má Vám však pomoci v případech, kdy Vám některý pojem není jasný.

Absolutní řádkování

Vzdálenost mezi řádkami je měřena v absolutních hodnotách mezi spodními účařími

Adresář

viz. Rejstřík

Aktivní bod

Bod který se nachází na okraji rámečku. pomocí tohoto bodu můžete měnit velikost rámečku.

Algoritmus

Metodický postup výpočtu, používaný většinou ve smyslu návodu k řešení nějaké problematiky pomocí počítačového programu.

Alert

Varování

ASCII

Formát zápisu textu

Barevný systém

Systém kterým je tvořena barva. Existují tyto systémy: CMY, CMYK, IHS, RGB

Barevný výtažek

Tisková předloha pro jednu tiskovou barvu, která je vytvářena separačním modulem při separaci barev.

Bézierova křivka

Bézierova křivka se skládá z počátečního a koncového bodu a dvou magnetických bodů mezi nimi. Křivka prochází počátečním a koncovým bodem. Magnetické body ovlivňují průběh křivky.

Bit

Nejmenší jednotka informace v počítači. Bit odpovídá stavům proud prochází (1) nebo proud neprochází (0).

Bitová mapa

viz rastrová kresba

Bloková sazba

viz. Zarovnání.

Blok

Označená část textu se kterou je možné dále pracovat.

Bod

  1. Bod pica (pt): tiskařská míra. 1/72 " nebo 1/12 pica, odpovídá přibližně 0.352 mm.
  2. Bod cicero (p): tiskařská míra. 1/12 cicero, tedy 0.375 mm.
  3. Rastrový bod. Skládá se z více rastrových bodů, které podle hodnoty šedi jsou nebo nejsou tištěny. Tím se mění velikost rastrového bodu, a obraz je na příslušném místě zobrazen černější viz. rastr.
Byte

Byte sestává z osmi bitů. Může tedy nabývat osmkrát stavů 0 a 1. Dohromady to dává 256 kombinačních možností. Byte tedy může nabývat 256 různých stavů. V operační paměti počítače viz. RAM může být uloženo mnoho Bytů, kolik, to závisí kapacitě paměti, která se udává v kB (1 024 Bytů) nebo MB (1 048 576 Bytů). viz. kapitola Základní informace, zobrazení informací v počítači.

Cache

Vyrovnávací paměť pro práci s grafikou a texty

Cicero

Tiskařská měrná jednotka. Jeden Cicero (cic) odpovídá 4.5 mm a dělí se na 12 bodů Cicero (p).

Clipboard

Odkládací deska, archivace mezivýsledků.

CMYK

Systém mísení barev v ofsetové tiskárně (azurová, purpurová, žlutá a černá)

Datový soubor

Souhrn dat, která jsou společně archivována na paměťovém médiu jako je disketa nebo pevný disk. Datovým souborem může být například dokument Calamusu, znaková sada, modul, ale také např. i seznam adres. Datové soubory mají jméno, kterým jsou jednoznačně identifikovány.

Designérská výška

Míra velikosti znaku. Designérská výška je pro různé znakové sady různá a je stanovena výrobcem.

Desktop Publishing

Souhrnné označení pro všechny pracovní procesy při vytváření tiskové předlohy (návrh, zlom, sazba) za pomoci počítačového programu.

Divis

Jako divis je označována rozdělovací čárka. Divisy se vyskytují v rozličných délkách: M–divis je tak široká jako velké M, N–divis je příslušně užší. Používají se také jejich zlomky.

Divoká karta

(angl. Wild kard) to jsou znaky (* ?), které lze použít pro rychlé vyhledávání souborů na disku.

Disk

viz pevný disk

Dokument

Tisková předloha. To, co v Calamusu vytváříte a zpracováváte.

DPI

Zkratka pro Dots per inch, měrná jednotka pro rozlišení výstupních zařízení.

DTP

viz. Desktop Publishing

Editor

Program pro zpracování dat. Podle druhu dat rozeznáváme různé editory. Příklady: textový editor, editor pro rastrovou grafiku, editor pro vektorové kresby.

EPS

(angl. Encapsulated PostScript) Rozšířený formát grafického popisu stránek.

Exportování

Uložení dat obsahu rámečku.

Figurální sazba

Při figurální sazbě není text formátován do pravého úhlu, nýbrž v libovolném tvaru. Pravý a levý okraj tedy není pevný, a může se měnit řádek od řádku.

Font

viz. Znaková sada

Formátování

Při formátování textu jsou písmena a slova umísťována na řádku v souladu s nastaveným zarovnáním. Přitom jsou slova také rozdělována, aby bylo dosaženo rovnoměrnějšího vzhledu písma. Jak je text rozdělen, závisí na použité znakové sadě, velikosti rámu a – jak již bylo uvedeno – na zarovnání.

GB

GigaByte. Jeden GB odpovídá 1 073 741 824 Bytům.

Geviert

Česky – čtverčík. Geviert je mezera, jejiž šířka závisí na použitém písmu. Je stejně široká jako vysoká, šířka tedy odpovídá viz. kuželkové výšce použitého písma. Zpravidla je geviert tak široký jako velké M, poloviční a čtvrtinové gevierty jsou příslušně užší.

Gradační křivky

(řídící křivky) Křivky, které se používají pro dolaďování barev v samotných obrázcích a při výstupu na jednotlivá výstupní zařízení.

Hardware

Počítačový systém se skládá z hardware a viz. software. Hardware zahrnuje všechny části, kterých se může člověk dotknout, jako je klávesnice, disketová jednotka, obrazovka atd. I vnitřnosti počítače jako mikroprocesor a paměťové čipy patří k hardware.

Hodnota šedi, stupeň šedi

Informace o jasu. Hodnota šedi 0% odpovídá černé barvě, 100% znamená barvu bílou. Stupeň šedi 50% je tedy zobrazen jako středně šedá.

Hotline

Tísňová linka pro vaše problémy. Týká se však jen legálních uživatelů.

Hodnota jasu

viz. Hodnota šedi

Charakteristika

Obrazy v odstínech šedi viz. šedé obrazy mohou být do počítače načteny velice jednoduše pomocí scanování. Charakteristika slouží k úpravě šedých odstínů. Můžete tak každé hodnotě šedi originálu přiřadit nový jas. Tím můžete zvýšit nebo snížit kontrast nebo jas obrazu (nebo jeho části), můžete však také zhotovit negativ obrazu. V zásadě by však mělo mít pečlivé nastavení scanneru přednost před úpravou obrazu pomocí charakteristiky.

Ikona

Piktografické znázornění příkazu nebo objektu. Je–li ikona zvolena, pak je příslušný příkaz proveden nebo objekt aktivován.

Importování

Načtení dat do rámečku

Informace o intenzitě

viz. Hodnota šedi

Interface

viz. Rozhraní

kB

KiloByte. 1 kB odpovídá 1024 Byte.]

Kerning

viz. Podříznutí

Kmenová stránka

Vzorová stránka, z níž jsou přebírány všechny prvky do ostatních stránek. Každá stránka, která se v dokumentu vyskytuje, má kmenovou stránku.

Kombinace kláves

Klávesy je možno používat pro různé funkce CALAMUSU. Pro různé funkce je možné použít až třech kláves.

Koordináty

Souřadnice

Kotva

Možnost ukotvení objektu do toku textu, tak že při každé změně formátu textu bude objekt putovat s textem.

Kurzíva

Kursivní písmo je – podobně jako šikmé písmo – skloněno směrem doprava. Charakter písma je však značně plynulejší než při čisté šikmé poloze. Viz. Kapitola Základní informace, nauka o znakových sadách.

Kurzor myši

Symbol na obrazovce, kterým můžete pohybovat pomocí myši. Kurzor myši může nabývat různých tvarů podle provozního stavu software, například proto, aby se uživateli naznačilo, že v daném okamžiku není možné zadávat data.

Kuželková velikost

Jestliže vytisknete vedle sebe všechny znaky jednoho písma a potom určíte maximální výšku tohoto řádku, zjistíte kuželkovou velikost tohoto písma. Jedná se tedy o výšku, která je zapotřebí k umístění libovolného znaku tohoto písma. Název pochází z dob olověné sazby, kdy ještě byla písmena umístěna na jednotlivých kuželkách.

Laserová tiskárna

Výstupní zařízení počítače. Laserová tiskárna pracuje podle stejného principu jako fotokopírka. Elektrostaticky nabitý válec přijímá na určitých místech černý barvící prášek – toner – a předává jej pak na papír. Ten je tam pak otěruvzdorně zapečen. Na rozdíl od fotokopírovacích přístrojů je však válec u laserové tiskárny osvětlován nikoli optickým systémem, nýbrž právě laserovým paprskem.

Layout

Načrtnutý návrh publikace pro přípravu sazby. V CALAMUSU: Poloha a velikost všech rámečků na stránce.

Ligatura

Spojení opticky podobných znaků při tisku. Příklad: ft.

Magnetické rámečky

Tyto rámečky jsou vytvářeny pro pomoc při tvorbě základního vzhledu stránky, viz zrcadlo.

Mailbox

Elektronická poštovní schránka

Makro

Soubor činností, které se často opakují se dají sloučit pod kombinaci kláves pro další použití.

Maticová tiskárna

Výstupní zařízení počítače. Maticová tiskárna disponuje tiskací hlavou, v níž (většinou) je umístěno vertikálně nebo přesazeně 9 až 48 jehel. Tato tiskací hlava se pohybuje horizontálně nad papírem, přičemž jehličky se v pravý okamžik vymrští vpřed na barvící pásku a zbarví papír na odpovídajícím místě. Papír je posunován jako na psacím stroji po řádcích. Protože se jehly dají libovolně aktivovat, mohou být na maticových tiskárnách tištěny i libovolné kresby. Nevýhodou je relativně malá pracovní rychlost při výtisku kompletní grafické stránky a hlasitý pracovní chod. Zato však maticové tiskárny umožňují tisknout průklepy.

MB

MegaByte. Jeden MegaByte je 1 048 576 (1024 x 1024) Bytů.

Mikroprocesor

Srdce každého mikropočítače. Mikroprocesor umí plnit pouze velice jednoduché úlohy, třeba: Přesuň hodnotu, která je uložena v viz. RAM na místě x, nebo Sečti číslo x a číslo y, zato však se skoro neuvěřitelnou rychlostí. Může tedy provádět za sekundu velmi mnoho takových příkazů. Velmi mnoho jednoduchých příkazů uspořádaných za sebou ve správném pořadí dávají program, který pak může řešit i složité problémy. Způsob, jakým se mikroprocesor obrací na paměť, určuje mimo jiné i pracovní rychlost počítače. 16 bitové procesory pracují rychleji než 8 bitové procesory, avšak pomaleji než jejich 32 bitoví kolegové. Kromě toho hraje roli i frekvence procesoru a pracovní rychlost paměti. Uživatelé, kteří jsou odkázáni na kompatibilitu s osobními počítači firmy IBM, pracují s procesory série Intel 80x86.

Modul

Část programu. Pomocí modulů může být funkční rozsah Calamusu libovolně rozšiřován. Moduly mohou být během provozu otvírány a zavírány.

Moiré

Efekt který, se projevuje při překrytí dvou nebo více rastrů při různém natočení. Zvláště patrné při čtyřbarevném soutisku.

Monochromní obraz

Obraz, který se skládá pouze ze dvou hodnot jasu.

Myš

Myš je grafické vstupní zařízení, kterým se může pohybovat po rovné ploše (stůl, podložka). Přes kouli na její spodní straně je tento pohyb snímán a předáván do připojeného počítače. Počítač potom pohybuje kurzorem myši na obrazovce v souladu s pohybem myši po podložce. Pomocí obou tlačítek mohou být na místě, na kterém se kurzor právě nachází, prováděny různé akce viz. ikona, odťuknutí.

Nátisk

Barevný výtisk, který se zhotovuje na nátiskových zařízeních před samotným ofsetovým tiskem z již hotových separovaných filmů.

Přímá barva (doplňková)

Dokumenty, které vystačí s málo barvami, jako záhlaví dopisů nebo vizitky, ale i takové, u nichž musí být určitý barevný odstín přesně reprodukován, využívají takzvaných přímých barev. To jsou tiskové barvy, které nezapadají do normálního schématu žlutá, magenta, kyan, černá (například zlatá). Dvoubarevné záhlaví dopisu je tudíž tištěno v černé a další doplňkové okrasné barvě. Okrasné barvy mohou být také pomocí rastru odstupňovány ve svém jasu.

Odťuknutí

Jestliže je kurzor myši přemístěn na některou ikonu a pak je stisknuto levé tlačítko myši, je provedena ikoně odpovídající akce. V tom případě se hovoří o odťuknutí ikony.

Ofsetový tisk

Nejrozšířenější systém tisku pomocí barevného mísení CMYK.

Ořezové značky

Značky, které se tisknou na tiskový arch, pro konečné ořezání na požadovaný formát.

Ovládač

Program, pomocí kterého jsme schopni ovládat určité zařízení (např. tiskárnu).

Parchant

O parchantovi se hovoří, jestliže se objeví poslední řádek odstavce v novém sloupci nebo na nové stránce. Tento samostatný řádek působí nepěkně a měli byste se mu vyhnout.

Patky

Tenké, krátké příčné čárky na koncích písmen. Patky slouží ke zlepšení čitelnosti, vznikly však původně kvůli vyztužení olověných příček.

Pevný disk

Princip diskety byl dále rozvinut při konstrukci jednotek pevného disku. Magnetický kotouč v tomto případě už není vyměnitelný, zato však hustota dat a přenosová rychlost jsou mnohokrát vyšší. Kapacita pevného disku může kolísat v závislosti na jeho konstrukci mezi 60 až několika GB.

Pica

Tisková jednotka. Jeden pica odpovídá 1/6 " (palce), tedy přibližně 0.352 mm a dělí se na 12 bodů pica.

Piktogram

Malé vesměs monochromní schematické obrázky.

Písma grotesk

Bezpatková písma. viz. Kapitola Základní informace, Nauka o znakových sadách.

Pomocné linky

Linky které slouží pro jednodušší vytváření základního vzhledu stránky

Proporcionální zvětšení

Zvětšení při němž se objekt zvětšuje nebo zmenšuje ve stejném poměru obou stran.

Proporcionální písmo

Písmo s variabilními meziznakovými mezerami.

Pixel

Nejmenší zobrazitelný bod výstupního zařízení. Velikost pixelu určuje kvalitu výstupu. Zatímco pixely na obrazovce a na výtisku z maticové tiskárny jsou ještě docela dobře rozeznatelné, u dobrých laserových tiskáren se smrskly na méně než 0.1 mm. Přístroje pro fotosazbu pracují s pixely o velikosti 0.01 mm a produkují absolutně profesionální výsledky.

Podřezání

Při olověné sazbě jsou písmena vyražena na konec olověné kuželky jako zrcadlově převrácené profily. Tyto olověné kuželky mají pravoúhlou základní plochu. Mezi dvěma písmeny probíhá tedy vždy svislá dělící čára. Aby se však dosáhlo rovnoměrnějšího vzhledu písma, mohou být některá písmena, například A V, sražena blíže k sobě, než je to při olověné sazbě vlastně možné. V tomto případě se písmena podřezávají. Příklad: AV.

PostScript

Jazyk pro popis stránek, viz. Základní pojmy, rastrové a vektorové znakové sady.

Pracovní okno

V pracovním okně je zobrazen a zpracováván dokument nebo jeho část. Pracovní okno se skládá ze záhlaví, pracovní plochy a roletové lišty.

Proklad – prostrkání

Vzdálenost mezi dvěma řádky, přesněji: mezi spodním okrajem jednoho a horním okrajem následujícího řádku. Řádek je přitom vymezen kuželkovou výškou.

Příkazové pole

Pole, v němž jsou zobrazeny všechny příkazy viz. příkazové skupiny. V CALAMUSU může být současně používáno několik příkazových polí. viz. Kapitola Práce se standardními prvky.

Příkazová skupina

Příkazová skupina sdružuje několik příkazů, které se týkají příbuzného pracovního okruhu se většinou člení na několik příkazových skupin, které mohou být navoleny pomocí ikon. Ikony příkazových skupin jsou zobrazeny mezi záhlavím a příkazovým polem.

RAM

Zkratka pro Random Access Memory. Pracovní (operační) paměť počítače. Při vypnutí počítače jsou veškerá data v RAM ztracena. viz. Základní informace, Zobrazení informací v počítači.

Rastr

Rastr sestává z rastrových bodů, které jsou různě veliké podle stupně tmavosti tiskového výstupu. Tvar a uspořádání těchto rastrových bodů jsou nastavitelné. Rastrové body se skládají z rastrových bodů. viz Základní informace, Zpracování obrazu.

Rastrová kresba

Kresba, která se skládá z rastrových bodů. Rastrové kresby mohou být jen velmi nesnadno zvětšovány nebo zmenšovány, jejich snímání a přenos do počítače je však značně jednoduché viz. scanování. Rastrové kresby se dají v počítači velice snadno zpracovávat. Obrazy a fotografie jsou ukládány zásadně jako rastrové kresby. Rastrové kresby se dělí na monochromní obrazy a šedé obrazy. Protikladem je vektorová grafika.

Rámeček

Pravoúhlá oblast, v níž je zobrazen text nebo kresba. Nejdůležitější prvek layoutu v CALAMUSU.

RIP

Zkratka pro Raster Image Procesor. RIP je samostatný syestém, který převádí data z jazyka pro popis stránek jako je např. PostScript do rastrové grafiky. Tato data pak mohou být vytištěna (laserovým) zařízením pro fotosazbu. Protože v Calamusu je zahrnut SoftRipping(r), není při výstupu dokumentů z CALAMUSU na přístroje na fotosazbu RIP nutný.

Rolovací lišta

Aby bylo možno posouvat seznamy a pracovní okno směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava, existují rolovací lišty. Obdélníček udává v seznamu nebo v pracovním okně místo, které je právě zobrazeno. Odťuknutím šipek na jejich koncích je okno nebo seznam posunut o malý kousek (většinou o jeden řádek) ve směru šipky. Ťuknutí na oblast mezi šipkou a obdélníkem posouvá obsah o celou jednu stránku. Konečně můžete také ťuknout na obdélník, podržet tlačítko myši stisknuté a obdélník posunout. Tím můžete zobrazit libovolnou oblast dokumentu.

Rozlišení

Pod rozlišením se rozumí jemnost rastru použitého při přenosu do počítače (digitalizaci). I výstupní zařízení jako tiskárny nebo přístroje pro fotosazbu mají rozlišení, a to nejmenší zobrazitelnou velikost bodu. U scannerů (viz. scanování) rozeznáváme dvojí rozlišení: nejmenší velikost bodu a počet stupňů jasu. Čím vyšší je rozlišení přístroje, tím více paměti je zapotřebí.

Rolovací menu (Pull-Down-Menu)

Souhrnné názvy rolovacích menu jsou zobrazeny na horním okraji obrazovky. Jestliže je viz. kurzor myši přemístěn na takový souhrnný název, směrem dolů se rozvine menu. Nyní může být některé heslo menu (příkaz)zvoleno.

Rozhraní

Mají–li si dva přístroje vyměňovat data, musí se tato výměna dít přes definované rozhraní. Jedno zařízení zpracovává data tak, aby přišla na rozhraní v definovaném formátu, druhé zařízení si tato normovaná data na rozhraní odebírá. Typická rozhraní jsou rozhraní Centronics pro tiskárny, SCSI pro disky a něktré periferie (scannery, externí disky), RS–232c nebo rozhraní V24 pro připojení modemu.

Řídicí program

Malý modul pro převod různých způsobů ukládání dat. Řídicí program potřebujete, abyste načetli data do CALAMUSU a mohli je z něho uložit.

Sazba do bloku

Při sazbě do bloku jsou řádky stejně dlouhé. Sazba do bloku je velmi dobře čitelná.

Scanování

Snímání obrazu a jeho přenos do počítače. Přístroj, který je k tomu zapotřebí, se jmenuje scanner. Scanner převádí jas velice malého výseku obrazovky (typické je 1/300 " x 1/300 "), takzvaného rastrového pixelu na digitální číselnou hodnotu, která je pak předávána do počítače. Dobré scannery dodávají 256 různých hodnot jasu, říkáme pak, že (jasové) rozlišení obnáší 8 bitů. U barevného scanování je tento proces prováděn samostatně pro každou základní barvu červenou, zelenou a modrou. Přitom mohou vznikat velká množství dat, barevný obraz o rozměrech DIN A4 potřebuje 24 MB paměti.

Separace barev

Barevné obrazy jsou při tisku vytvářeny tak, že jsou přes sebe tištěny čtyři barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá) v různých intenzitách viz. separace barev. Různých stupňů intenzity je dosaženo použitím rastru. Protože však čtyři barvy musí být nanášeny ve čtyřech samostatných tiskových procesech , jsou pro to nutné i čtyři tiskové předlohy, tak zvané barevné výtahy. Rozdělení barevného dokumentu na tyto čtyři tiskové předlohy se nazývá separace barev. Jsou–li v dokumentu navíc použity přímé barvy, pak může vzniknout ještě více barevných výtažků. I tyto pak musí být odděleny.

Soutisková značka

Značky, které se používají pro správné nasazení barev (CMYK) při ofsetovém tisku.

Souřadnice

Každé místo na stránce může být popsáno pomocí svých souřadnic. Souřadnice se skládají z horizontální (X) a vertikální (Y) části. Souřadnice X udává obyčejně vzdálenost momentálního místa od levého okraje stránky, souřadnice Y vzdálenost od horního okraje. U dvoustran je souřadnice X na levé stránce záporná (menší než 0). Udává pak vzdálenost od středové přímky dvoustrany. Můžete však tento nulový bod souřadného systému libovolně posouvat.

SoftRipping(r)

Pro výstup na přístrojích pro fotosazbu musí být dokument vytvořený pomocí DTP převeden do bitmapy. Zatímco normálně je k tomu zapotřebí RIP, CALAMUS umí v důsledku toho výkonného prostředku, tuto práci vykonat sám. Tím je kromě toho dosaženo úplné konzistence mezi výstupem na obrazovce a pozdějším tiskovým produktem, protože data jsou interpretována pouze na jednom místě. Název pochází z toho, že převod se neděje pomocí hardware (RIP), nýbrž je proveden pomocí software.

Software

Na rozdíl od hardware sestává software ze součástí počítačového systému, kterých se není možno dotknout. Jsou to všechny programy, které činí systém schopným práce. Mimo vlastních uživatelských programů jako Calamus sem patří i operační systém.

Stránkování

Rozdělení textu na více stránek a přidělení čísel stránek.

Stránkový díl

Část vyčleněná ze stránky, která je určená k tisku. Tímto způsobem umí CALAMUS tisknout na klasických tiskárnách či osvitovkách i velké formáty.

Šálek kávy

Hlavní pomůcka uživatele DTP.

Šedý obraz, obraz v šedé paletě

Obraz s různými stupně šedi. Příklad: fotografie.

Šířka písma

Šířka znaku příslušného písma.

Textový styl

Elektronická úprava daného fontu: podtržené, s konturou, se stínem, horní a spodní index, kompresované a sešikmené.

Tisk ofsetem

Metoda tisku z plochy.

Tiskový list

Je–li tisková stránka tak velká, že ji tiskárna nebo přístroj pro fotosazbu nedokáže najednou reprodukovat, může být rozdělena do několika tiskových listů. Tyto tiskové listy jsou pak po vytištění opět slepeny. Aby se dosáhlo čistých spojovacích hran, měly by se tiskové listy překrývat. Mnohé billboardy jsou vytvořeny na tomto principu.

Tok textu

Rozdělení průběžného textu do různých sloupců popřípadě stránek.

Tvarová sazba

viz. Figurální sazba

Typografie

Vytváření tiskovin.

Vdova

Jestliže první řádek odstavce se objeví sám jako poslední řádek sloupce nebo stránky, hovoří se o vdově.

Vektorová grafika

Vektorové obrazy se skládají z prvků jako jsou přímky, kružnice, oblouky a plochy. Mohou být jednoduše zvětšovány, zmenšovány a pootáčeny, jejich propočet je však náročnější než propočet viz. rastrových kreseb. Vytváření vektorových obrazů je většinou možné pouze pomocí speciálních počítačových programů.

Verzálka

Velké písmeno.

Virtuální paměť

viz. Základní informace, zobrazení informací v počítači.

Vlasová čára

Čára s nejmenší možnou tloušťkou. Tato tloušťka závisí na výstupním zařízení. Vlasové čáry mohou tedy být na obrazovce velmi dobře viditelné a při výstupu na přístroji pro fotosazbu mohou zmizet.

Vyhledávací znaky

Aby bylo možno navolit nebo označit podobně pojmenované viz. datové soubory můžete používat žolíkové znaky. Operační systém Vašeho počítače rozeznává vyhledávací znaky * a ?. O jejich používání se, prosím, informujte v dokumentaci k Vašemu operačnímu systému.

Výměnný disk

viz. Pevný disk s výměnným magnetickým kotoučem. Výměnný disk tedy spojuje výhody viz. diskety a pevného disku.

WYSIWYG

Zkratka pro What You See Is What You Get. Nová filosofie v práci s mikropočítači. Výkonný hardware dovoluje věrné zobrazení pozdějšího tiskového výstupu už na obrazovce. V důsledku z dřívějška se vlekoucích nedůsledností je však tohoto cíle jen zřídkakdy stoprocentně dosaženo. Nová koncepce CALAMUSU viz. SoftRipping(r) umožňuje poprvé použití stejných, identických znakových sad na všech výstupních zařízeních.

Záhlaví

Lišta na horním okraji pracovní plochy vaší obrazovky viz. Rolovací menu. Zde jsou ikony modulů, číslo stránky a okamžité souřadnice. Kromě toho se v řádku záhlaví nacházejí nejčastěji používané příkazy.

Zalomení

Rozdělení průběžného textu do řádků a stránek. Přitom musí být slova často dělena.

Zarovnání

Text nebo kresba mohou být jak horizontálně tak vertikálně zarovnány podle určité linie. Existují vázaná zarovnání (zarovnání doprava, doleva, nahoru nebo dolů) a zarovnání na střed. Při tomto zarovnání je kresba umístěna tak, že přečnívá stejnou měrou doleva i doprava (případně nahoru a dolů). U textů existuje ještě bloková sazba. V tomto případě se mezi dvě slova nebo mezi dva řádky vkládá tolik volného místa, aby text přesně vyplnil prostor mezi levým a pravým (nebo mezi horním a spodním) okrajem.

Znaková sada

Grafické znázornění všech možných znaků jednoho druhu písma. Pro různé varianty (řezy) jednoho písma (tučné, kurzíva,...) samozřejmě existuje vlastní znaková sada.

Zařízení pro fotosazbu

Zařízení pro fotosazbu slouží pro výstup tiskové předlohy. I tato zařízení prošla několika generacemi, princip však zůstal tentýž: Film nebo fotograficky citlivý papír je osvětlen. Zatímco toto osvětlení se dříve uskutečňovalo pomocí obrazovky, která se pohybovala nad filmem, je nyní výhradně používán laserový paprsek. Jen taková zařízení se pro svůj rastrový princip hodí připojení k systému DTP. U Calamusu ovšem odpadá viz. RIP, protože zařízení pro fotosazbu je aktivováno přímo viz. SoftRipping(r). Zařízení pro fotosazbu dosahují normálně rozlišení až 1/133 mm.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahChybové hlášky CalamusuRejstřík