This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahJak to je se standardními soubory?Chybové hlášky Calamusu
  Calamus 2015 Rejstřík

CALAMUS.SET

Soubor parametrů Calamusu je alfou a omegou jeho obsluhy. V něm je uloženo mnoho parametrů, kterými můžete individuálně nastavit od modulů načtených při startu, až po formát údajů data a času a mnoho dalšího. Můžete si uložit různé soubory SET a načítat tentýž Calamus řízený různými SETy a tím pádem konfigurovaný pro nejrůznější použití. Většina dialogů, ve kterých můžete nastavit parametry, ukládané v tomto souboru mají vlevo dole tlačítko "Uložit".

Pokud Calamus nenajde při startu ve své startovní cestě žádný soubor Calamus.SET, použijí se v něm uložené standardní parametry. Některé parametry lze doposud měnit jen v tomto souboru a jsou dále podrobně popsány. Čísla začínající znakem $ jsou hexadecimální hodnoty. Komplexnější data mohou být uzavřena ve špičatých nebo hranatých závorkách.

Pozor: Přímé změny uvnitř tohoto souboru SET (např. textovým editorem) provádějte vždy obezřetně! "Zmatený" CALAMUS.SET může vést k nejrůznějším chybám.

Calamus SL Setup File
Hlavička souboru parametrů
#SystemParameters
První oddíl obsahuje mimo jiné nastavení z modulu Parametry systému, limit přechodu od řízeného rozkladu na autotypický rastr v rastrgenerátoru, výstupní text s dialogu pro ořez, třídění ve výběrovém dialogu souborů, některé parametry dialogu "Výstup na obrazovku", stejně jako dialog "Různé" z menu Možnosti a některé parametry, které lze momentálně měnit v tomto souboru, ne ale v dialozích Calamusu.
BaseMeasure

PageMeasure

FontMeasure

LineMeasure

DateFormat

TimeFormat

ScreenXRes

ScreenYRes

RAMForTOS

FastRAMForTOS

VecOutBufSize

FontFileTree

SystemPaths

DeadKey

AltFileSel

UserToplinePos
Je–li tento parametr zapnut v systémovém modulu, neumisťují se lišta modulů a souřadnic optimalizovaně, ale jsou volně umístitelné.
OverwriteWarning
Tento parametr (on/off) koresponduje s novým zakřížkovávacím boxem v dialogu Různá nastavení (menu Možnosti). Je-li hodnota on, bude se před přepsáním souboru ještě objevovat potvrzující dotaz (Výjimka: Menu Soubor: uložit).
DitherLimit

BorderString
Zde se dá zadat nejen jednoduchá informační řádka, ale jsou zde k dispozici i zkratky, které při výstupu Calamus nahradí aktuálními hodnotami:
$DN
název dokumentu (document name)
$CD
datum vytvoření (creation date)
$MD
datum modifikace souboru (modification date)
$CT
čas vytvoření (creation time)
$MT
čas modifikace (modification time)
AltRedraw
On (standard): Pokud je rámeček uvnitř stránky posunut tak, že mezi jeho původní a novou pozicí je prázdný prostor, je oblast mezi jeho původní a novou pozicí nově vykreslena. To je rychlejší režim. Off: Obdélník, definovaný původní a novou polohou přesunutého rámečku, se nově vykreslí. (Tento způsob je pomalejší, ale v určitých situacích, také na okrajích nově vykreslované oblasti dokumentu správnější.)
3DDialogs

DeskColor

DeskIntens

WindowPos

AltMove
"Off" (standard): Je­li vybráno více rámečků současně, jsou při přesunu kteréhokoliv z nich posunovány také s ním. Pokud však držíme stisknutou klávesu [Ctrl], posunuje se jen ten rámeček, který je tažen myší. "On": Jen právě kliknutý rámeček se posunuje, ostatní selektované zůstávají na místě. Pokud však držíme stisknutou klávesu [Ctrl], posunují se všechny vybrané rámečky současně.
HoldTime
ve kterém určíme v tisícinách milisekund jak dlouho má Calamus čekat na kliknutí myši. Tím se dají potlačit např. problémy s umisťováním textového kurzoru nebo selektování rámečků vespod. Testujte např. hodnoty mezi 50 a 100.
Uživatelé Maců měli problémy s dvojklikem, pokud byl druhý klik příliš dlouho stisknut. Vícekliky jsou kontextově senzitivně filtrovány.
ShowModSorted

AutoSetSave

DitherAlways

DialogKeyHandling
"On" (standard): Ve všech dialozích Calamusu může být použit objektový kurzor. To znamená, že můžete všechny volitelné objekty v dialogu dosáhnout z klávesnice. "Off": tento mechanismus vypíná.
MenuColor

PreviewDelay
Tento parametr určuje za jak dlouho má Calamus při listování v seznamu souborů počkat, než zareaguje mechanismus náhledu a začne s výpočtem. Hodnota ja zadána v milisekundách a normálně je nastavena na "100" (Calamus čeká na náhled desetinu vteřiny).
Preview

HelpTextColor

ImportDefaultMode
"auto": Místo výběru filtru se při importu otevře rovnou výběr souborů ukazující všechny soubory, které lze importovat do daného typu rámečku všemi právě načtenými filtry. Stisknutím klávesy [Ctrl] při vyvolání importu můžete mezi oběma režimy přepínat. Pro import klávesovým makrem toto přepínání není k dispozici. "manual": V manuálním režimu importu se vyvolá dialog nabízející všechny načtené importní filtry odpovídající typu rámečku, ze kterých si vyberete abyste mohli naimportovat požadovaný soubor.
TImpFontNormal

TImpFontItalic

TImpFontBold

TImpFontBoldIt

TImpCursiveFonts
Tyto parametry si pamatují nastavení dialogu Náhrada pro kurzívu a tučné, který je dosažitelný ve výběrovém dialogu objektů při kliknutí na tlačítko písma.
ShowGrabExtraGrabs

EditGroupContents
(vyhrazeno)
MaxUndoSteps

MaxUndoMem

NoTransparencies
"Off" (standard): Od SL2000 jsou transparentní rámečky zobrazovány na obrazovce přesně tak, jak se také vytisknou resp. vysvítí. "On": MagicPC a některé jiné TOS­systémy, pracující s tzv. "External Screen Drivers" (to jsou ty "komické" programy v adresáři AUTO, nezbytné pro provoz Calamusu). Bohužel, pracují ale nesprávně. Problém je, že takový "External Screen Driver" sám přenáší všechny rámečky jeden po druhém na obrazovku. Protože žádný z těchto driverů nepodporuje průhlednosti, vypadají všechny rámečky jako doposud. V těchto případech musíte tento přepínač na hodnotu "Off", která odstraní nepředpokládané (chybné) zobrazení barev na obrazovce.


TextRulerMeas

TextKerningMeas

TextanchorMeas

#VirtualMemory
Tento úsek obsahuje parametry dialogu "Nastavení virtuální paměti" z menu Možnosti.
VirtualMemory

CloseVirtualMem#SystemPaths
Tento úsek obsahuje všechna nastavení cest z dialogu "Systémové cesty" z menu Možnosti a třídění při výběru souborů.
DocumentPath

PagePath

LayoutPath

TextPath

FontPath

FontPath2

PicturePath

VectorPath

PrinterPath

ModulePath

TextMacroPath

DictionaryPath

VirtualMemPath

TextStylePath

TextRulerPath

ImExDriverPath

GradCurvePath

CommandKeyPath

ColorTablePath

RasterPath

PlanePath
(vyhrazeno)
HelpFilePath

BorderElementPath
(vyhrazeno)
LayerGroupPath

DocumentSort
Tento a následující řádky určují standardní setřídění jednotlivých typů dat v selektoru souborů
PageSort

LayoutSort

TextSort

FontSort

PictureSort

VectorSort

PrinterSort

ModuleSort

TextMacroSort

DictionarySort

VirtualMemSort

TextStyleSort

ImExDriverSort

GradCurveSort

CommandKeySort

ColorTableSort

RasterSort

PlaneSort

HelpFileSort

BorderElementSort

LayerGroupSort#Hyphenation
Tento úsek obsahuje parametry povelové skupiny "Slovníky" v modulu "Text".
AutoHyphImport

AutoHyphEdit

HyphDictionary
Zde je definován dělicí slovník výjimek, například CESKY_de.CWB.
PatternTable
Zde je definován soubor pravidel dělení, například, z.B. CESKY_de.CHP.
SpellDictionary
Zde je definován slovník pro pravopisnou kontrolu, např. CESKY_pr.CWB.


#ColorLookupTable
Tento úsek obsahuje jen dvě položky, ze kterých je momentálně použita jen jedna:
Filename
Zde je definován název souboru seznamu barev, který se má načíst při startu programu, obvykle DEFAULT.CFT (v adresář Moduly!).
PlaneFilename
(vyhrazeno)


#PageFormat
Tento úsek obsahuje parametry dialogu "Nastavit formát stránky" ze stránkového modulu, některé parametry dialogu "Nastavit ořezové a pasovací značky" a nastavení modulu pomocných linek.
Pozor: Parametry dialogu dokumentového manažeru, které se podobají parametrům dialogu "Nastavit formát stránky" se neukládají zde, ale mají svůj vlastní soubor.
PageNumType
DoublePages
MasterPageName
DefLayerName
Flags
Format
UserWidth
UserHeight
RulerXOffset
RulerYOffset
RasterXOffset
RasterYOffset
RasterWidth
RasterHeight
MCHRows
MCHColumns
MCHXSpace
MCHYSpace
MCHTopMargin
MCHBottomMargin
MCHLeftMargin
MCHRightMargin
FrameSnapXOff
FrameSnapYOff
PinXPos
PinYPos
GuideLinesXPos
GuideLinesYPos
BordLeftMarg
BordRightMarg
BordTopMarg
BordBottomMarg
BordFlags
BordVisibleFlags
BordBleed
BordCutLen
BordFalzLen
BordPageDist
BordOversize
BordUsage
BordTxtSize
BordOverlap
MaxCropSize
MaxLWidth
BorderElements
DefLayGrpName
LayerGroups
LayerGroupCol
MinLineWidth#KeySettings
Tento úsek obsahuje všechny parametry dialogu "Definice zvláštních kláves" z textového modulu a názvy kláves Calamusu, které můžete editovat v menu Možnosti v dialogu "Povelové klávesy".
DeadKeys

AltNumToASCII

HyphControlCode

InvisibleHyph

ShortDivis

NDash

MDash

DeadKeyToggle

AltNumToggle

LowQuote1

HighQuote1

LowQuote2

HighQuote2

FixedSpace

CharSizedBlank

CSB2

CSB3

CSB4

CSB32

RedrawPage

HardEndOfLine

EndOfParagraph

AdjEndOfPara

MacroPrefix

LowQuote1char

HighQuote1char

LowQuote2char

HighQuote2char

CmdKeyFilename
Zde se definuje název souboru povelových kláves Calamusu, např. "CALAMUS.CKT".
KeyDelayTime

EuroSign#TextRuler
Tento úsek obsahuje všechny parametry dialogů "Nastavit svislé formátování" a "Nastavení textového pravítka" v textovém modulu.
Filename
Zde se poznamená název standardního seznamu textových pravítek.
ShowRuler

Widows
(vyhrazeno)
Orphans
(vyhrazeno)
VertAdjustment

VertAdjFlags

EditMode

ShowFreeRuler

AutoCreation

RulerChgMode
Zde se poznamená, jestli chcete změny pravítek dělat globálně nebo lokálně, nebo jestli se má vždycky dotazovat. Pokud se mají pravítka měnit jen lokálně, vloží se vždycky nové (volné) pravítko na konec seznamu pravítek.
Color

Justification

OffsetType

AbsOffCorrection

LineOffset

ParagraphOffset

LeftMargin

RightMargin

LIndentMargin

RIndentMargin

BlockMinSpace

BlockMaxSpace

LeaderTabChars

TabPositions

HyphCKToKK

CharsBeforeHyph

CharsAfterHyph

MaxHyphLines

MinNoHyphLines#Fonts
Tento úsek obsahuje jen jednu položku:
Filenames
Následující seznam, definuje, která písma se mají načíst při startu Calamusu. Jsou ovšem nalezena jen když se nacházejí v jedné z obou cest pro hledání písem nebo jejich podadresářích. Protože k vytvoření textového rámečku je nutné, aby byla načtena písma, doporučujeme zde pravidelně používaná písma definovat pro start Calamusu. I dokumentový manažer potřebuje při zakládání nového dokumentu k vytvoření (a zřetězení) textových rámečků aby byla písma již načtená. Jinak je políčko pro vytvoření textových rámečků šedé a nelze ho volit.
Na vysvětlenou: Písma mohou patřit dokumentu (např. začleněná písma, která jsou načtena s dokumentem), nebo ale také mohou patřit Calamusu. Písma přiřadíte Calamusu tak, že načtete písma když není načten žádný dokument. Když nyní uložíte setup, načtou se tato písma při dalším startu Calamusu.


#TextStyles
Tento úsek obsahuje pouze parametry nastavitelné v modulu textových stylů.
Filename
Zde je definován název souboru obsahujícího seznam textových stylů, který má být načten při startu Calamusu, např. "MUJSTYL.CSL".
FontSizeTable

ShowFreeStyles

AutoCreation

AskForSmart

SmartProtectLS

TextEffects

UnderlinePos

FormatDirection

KerningType

TabbedNumbers

FontHeightType

Font

FontHeight

Outline

CharacterSpacing

WordSpacing

ShadowXOffset

ShadowYOffset

ShadowDirection

OutlineWidth

UnderlineOffset

UnderlineWidth

UnderlineOver

CondenseFactor

SkewedOffset

TextRaster

ShadowRaster

OutlineRaster

UnderlineRaster

SupSubSize

SupSubOffset

EolOverWeight

StyleName#TextMacros
Tento úsek obsahuje jen jednu položku:
Filename
Zde je definován název souboru obsahujícího seznam klávesových maker, který má být načten při startu Calamusu, např. "MAKROS.CMA".


#Printer
Tento úsek obsahuje pouze parametry nastavitelné v tiskovém dialogu v menu Soubor.
ResolutionIndex

PaperFormatIndex

PaperFeedIndex

OutputPortIndex

NumCopies

SizeFactor

RasterSize

PageSortType

Rotation

PartsToPrint

MirrorPage

InvertPage

DummyMode

JobModule

PageListGen

BorderMarkers

RingBell

PagesToPrint

FillPatternScale

Filename

Farbtiefe

Feindaten#ExternModules

Filenames
Následující seznam obsahuje názvy souborů modulů a filtrů, které se mají načíst při startu Calamusu a v jakém pořadí. Změnu pořadí lze provést jednak ruční editací seznamu v textovém editoru, ale také celkem snadno smazáním všech modulů z paměti a novým načtením v požadovaném pořadí. Pak již stačí jen uložit parametry.
Soubory CLL, které Calamus čte z adresáře System, uvádí při uložení parametrů do souboru SET automaticky na začátku seznamu. Náhledové moduly (s koncovkou CPI) zde nejsou ani uváděny, ani zohledněny.


#ObjPositions
Tento úsek definuje vzhled povelových polí při startu programu.
DMCBoxX
(vyhrazeno)
DMCBoxY
(vyhrazeno)
OMPDescriptors#LineAndRasterFrames
Tento úsek obsahuje výhradně parametry, které lze nastavit v modulu linek a ploch.
LineLineDef

LineLineWidth

LineLineRaster

LineShadRaster

LineShadXOffset

LineShadYOffset

LineShadDir

LineTypeIndex

RastLineDef

RastLineWidth

RastLineRaster

RastFillRaster

RastShadRaster

RastShadXOffset

RastShadYOffset

RastShadDir

RastTypeIndex

RastXRadius

RastYRadius#FrameEditParameters
Tento úsek obsahuje mnoho parametrů, které lze definovat v modulu "Zpracování rámečků" a parametry dialogu "Nastavit kopírování" v menu Možnosti.
FrameType

TextSubtype

TextFlowOffset

PagePartSubtype

FrameName

WritingMode

RotationAngle

Proportional

FixedFrame

ScaledText

SnapFlags

VisibleFrames

FrameOutline

HairCross

Helplines

MultiColumn

PageOutline

FrameDeskVis

PrinterMargins

GuideRaster

PageRuler

PipeLines

Pin

FrameSnapArea

ModuleInfo

PicMulOptSize

PicSizeFixed

PicCentered

CopyType

NumCopies

CopyXOff

CopyYOff

InvisibleEdit

PPartOrientation

PPartHOverlap

PPartVOverlap

PPartOldFrames

AutoFallback

FrTextFlowXOff

FrTextFlowYOff

FrTextFlowX2Off

FrTextFlowY2Off

AutoTflow

VecOversize

NoAutoTextFlow
Zde se určí, jestli smí textový rámeček standardně obtékat jiné objekty (Off) nebo naopak standardně neobtékat (On). Tento přepínač se uloží pomocí odpovídající ikony v rámečkovém modulu v povelové skupině Zvláštní funkce textových rámečků.


#Miscellaneous
Tento úsek obsahuje mimo jiné parametry dialogů "Fixace dokumentu", "Nastavit výstup na obrazovku" a "Různá nastavení" z menu Možnosti, dialogů "Nastavit číslování kapitol" a "Nastavit číslování poznámek" z modulu "Zpracování rámečků", modulu systémových parametrů, modulu "Zpracování textu" a modulu pomocných linek.
Warnings

Messages

AutomaticBackup

CachedFrames

CacheWithMask

HelpMessages

FormPosition

AutoSaveTime

FootnoteChar

FootnoteNumType

FootnoteStart

FootnoteAppend

FootnotesPerFrame

IndexSortType

IndicesPerFrame

ChapterNumTypes

ChapterStarts

MergeModes

TextFormatInfo

UnusedFonts

UnusedStyles

UnusedMPages

UnusedColors

UnusedPlanes

EmptyLPages

AskSavingDoc

RasterOnScreen

AnchorPosition

DefaultTextOff

GuideColor

GuideOrder

Toplines

DefEditSizes

HelpTextXPos

ImportFrameOpt

ImportFrmOptMode

EditGuideLines

EditGuideLineFlags
Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahJak to je se standardními soubory?Chybové hlášky Calamusu