This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Barevný kruh

Správa barev


Obsah

Rejstřík


Správa barev je v Calamusu řízena tzv. interním modulem COLOR.CLL. To znamená, že to sice je modul a není proto součástí těla Calamusu, ale musí být vždy načten. Proto také nemá obvyklou koncovku modulů CXM, ale CLL (to znamená Calamus Link Library).

Aby mohla správa barev fungovat v celé své šíři, musí být načten i modul separace barev (SEPARACE.CXM).

Pro nativní kalibraci a separaci barev pod Windows a Mac OS X jsou potřebné ještě další soubory:

Calamus WinPack

V podadresáři SYSTÉM umístněném v adresáři Calamusu musí být nativní knihovna pro Windows CalamusSeparation.DLL. K tomu navíc musí v adresáři Calamusu ležet soubor Calamus.ICC.

Calamus s MagicMacX pod Mac OS X

V adresáři MagicMac-X musí být nativní knihovní soubor Mac OSu CSLSeparation.lib a soubor Calamus.ICC.

Tip: Calamus.ICC je CMYKový ICC profil standardní struktury, který lze nahradit jakýmkoliv jiným CMYKovým profilem. Chcete–li například dosáhnout stejného zobrazení, jako ve Photoshopu, kde používáte pro CMYK profil Euroškála, můžete si jej zkopírovat na příslušné místo (viz výše) a přejmenovat na CALAMUS.ICC.

Modul správy barev poskytuje tzv. barevný dialog, který může být vyvoláván ze všech možných jiných modulů. Momentálně je to např. vždy v situaci, kde se v některém modulu povelová skupina zobrazující standardní seznam barev. Zde lze vyvolat barevný dialog a v něm upravit všechny vlastnosti kliknutím do čtverečku před název jednotlivé barvy.

Pak se objeví následující dialog:

Je rozdělen do několika oblastí, které popíšeme dále.

Začneme s levou částí, která obsahuje seznam barev dokumentu.

Tento seznam barev dokumentu ukazuje názvy v něm momentálně použitých barev. (Míněny jsou všechny barvy vektorových objektů a všech rámečků kromě obrázků. Jejich barvy se zde neobjevují.) Pokud jste jisti, že v dokumentu jsou použity ještě jiné barvy, než zde ukázané, jedná se o tzv. volné barvy, které ještě nejsou zařazeny do seznamu barev dokumentu. Tyto barvy se do seznamy zařadí modulem Konvertor volných barev (BARV_CONV.CXM). Všechny nalezené volné (v seznamu barev dokumentu neviditelné) barvy převede tento modul na viditelné barvy seznamu, takže je můžete v dialogu zpracovávat.

Zcela dole najdete různá tlačítka, kterými lze v dialogu barvy kopírovat, třídit a vyvolávat jiné funkce nebo otevřít jejich dialogy.

Volné barvy vznikají, když se v povelové skupině, zobrazující standardní seznam barev Calamusu, vytvoří tlačítkem zkrácené volby barvy. Jiná cesta vzniku volných barev je import vektorových objektů, které často obsahují volné (RGB) barvy, které se při importu nepřevezmou automaticky do seznamu barev dokumentu.

Tip: V barevném dialogu můžete také vytvořit volné barvy. Klikněte na barvu vybranou ze seznamu barev dokumentu a stiskněte Shift. Tím se barva deselektuje a v řádce názvu barvy pod seznamem se objeví název aktuální volné barvy, který lze nyní změnit.


Oblast vpravo nahoře ukazuje popup, ve kterém lze volit různé systémy barev. K dispozici jsou momentálně tři barevné systémy: barevný kruh, procesní/přímé barvy a barvy ze vzorníků. Tyto barevné systémy budou dále vysvětleny.

Když se v seznamu barev dokumentu nacházejí barvy z různých barevných systémů, nastaví se při volbě barvy (nebo při skrolování seznamem barev) automaticky ten odpovídající systém barev, který ukazuje pro tuto barvu platné hodnoty.

Měli byste si uvědomit, že každá změna, kterou provedete v pravé části dialogu (tedy v systému barev), se hned promítne do vybrané barvy v seznamu barev dokumentu. Tak můžete velmi rychle měnit stávající barvy. K pokusům s novým nastavením barvy byste měli ale nejdřív vytvořit Novou barvu, abyste si nepokazili hotovou barvu!

Pod systémem barev je oblast táhel, ve které jsou podle okolností až 4 táhla, nebo pro přesné nastavení číselné hodnoty, Odpovídající barevnému systému, tedy u CMYK, CMY a K jsou hodntoy v procentech (%), u RGB celočísené hodnoty (0–255) a u IHS je hodnota S ve stupních (0–360 stupňů).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Barevný kruh