This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextová pravítkaŘádkový rejstříkVložit pravítko
  Textový modul > Textová pravítka Rejstřík

Editovat nastavení pravítka

Dialog, který je vyvolán kliknutím na tuto ikonu, nebo dvojklikem na textové pravítko, slouží k přesné numerické editaci všech vlastností textového pravítka v jediném dialogu:

Zde můžete nastavit všechny veličiny, ovlivňující vlastnosti (aktuálního) textového pravítka.

Možnosti nastavení jednotlivě:

Název

V této řádce můžete (a pro lepší přehled byste i měli) dát každému pravítku jednoznačné jméno. Malé označení nad vstupním polem, které můžete znát i z jiných dialogů (textová makra, textové styly), označuje kolik z názvu bude vidět v seznamu textových pravítek textové pravítko–Liste.

interní

Je–li toto malé tlačítko stisknuté, bude odpovídající pravítko v seznamu bráno interní. Podle nastavení v seznamu texotvých pravítek nemusí být interní pravítko zobrazováno. Pro interní textová pravítka platí totéž, co pro interní textové styly, a sice že je Calamus automaticky smaže, přestanou–li být používána.

okraje

Zde lze přesně numericky nastavit okraje, odsazení první řádky odstavců a vzdálenosti řádek a odstavců. Odshora vlevo až k vpravo dole: Levé odsazení začátku odstavce, pravé odsazení začátku odstavce, levý okraj, pravý okraj, vzdálenost řádků, vzdálenost odstavců. Kliknutím na aktuální měrnou jednotku můžete přepnout na procenta.

zarovnání

Vodorovné zarovnání textu: levý praporek, na střed, pravý praporek, do bloku.

rozpal řádek

Rozpaly řádků: relativní vzdálenost, absolutní vzdálenost, řádkový rejstřík.

šířka mezery

Zde se nastaví šířka mezery a parametry dělení slov. Tímto parametrem můžete určit minimální a maximální šířku mezery při zarovnání do bloku.

Velikost minimální a maximální mezery se udává v procentech čtverčíku (šířky písmene M). Pokud nelze při formátování dodržet zadané hranice, objeví se chybové hlášení a formátování se přeruší. Kritické místo můžete ručně upravit, například rozdělit slovo ručně, nebo upravit strukturu sazby.

Dále můžete určit, kolik písmen musí být před a za dělítkem nejméně a kolik rozdělených řádek smí být maximálně a nerozdělných minimálně musí být za sebou. Těmito parametry můžete dosáhnout hladší sazby do bloku.

vyplňovací tabulátor

Zde lze vložit vyplňovací znak pro vyplňovací tabulátor..

seznam tabulátorů

V tomto seznamu jsou uvedeny všechny tabulátory v textovém pravítku. Zvolíte­li některý ze seznamu, můžete ve vstupním poli pod seznamem měnit jeho polohu. Tlačítkem Nový můžete založit nový tabulátor, tlačítkem Smazat zvolený tabulátor smažete. Kliknutím na Smazat vše se smažou všechny tabulátory obsažené v textovém pravítku. Šipkovými tlačítky pod seznamem můžete jeho řádky třídit. Třídění ale nemá žádny vliv na pořadí tabulátorů v textovém pravítku.

barva

Každému pravítku můžete přiřadit jednu ze 16 možných barev v roletce, která se objeví po kliknutí na název barvy vpravo vedle čtverečku pro barvu. Pomocí těchto barev si můžete vytvořit pro svá pravítka třídicí systém, například když pravítka na praporek doleva budou modrá, nebo všechna pravítka s relativním rozpalem řádků červená.

Barva textového pravítka se ukazuje v Calamusových dokumentech v režimu textového pravítka jako malý barevný čtvereček před příslušným textovým pravítkem. Kliknutím na toto barevné políčko vedle pravítka ve stránce se otevře menu se seznamem všech textových pravítek. Můžete tak snadno a rychle vyměnit textové pravítko za jiné ze seznamu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextová pravítkaŘádkový rejstříkVložit pravítko